เขาแก่นจันทร์

เขาแก่นจันทร์เขาแก่นจันทร์

เขาแก่นจันทร์ ยอดดอย ที่สูงที่สุด ของจังหวัดราชบุรี มีความสูง โดยประมาณ 141 เมตร เป็น

จุดสำหรับเพื่อชมวิว ชั้นเลิศ สามารถเห็นเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ แบบ 360

องศา เป็นจุดสำหรับเพื่อชมวิว ดวงตะวัน ตก ที่ สวยสดงคงาม อีก จุด หนึ่ง ของ

จังหวัดราชบุรี บน ยอดดอย แก่น จันทร์ มี วิหาร ซึ่ง เป็น ที่ ติดตั้งพระพุทธ นิ โรคัน

ยี่ห้อย ชัย วัฒน์ จตุร ด้าน หรือ ที่ ประชาชนเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ

1 ใน 4 องค์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระได้

โปรด โปรดเกล้าฯ ให้ ทำขึ้น แล้ว พระราชทาน ไปติดตั้ง ไว้ ใน เมือง ต่างๆ ทั้งยัง

4 เมือง ดังเช่นว่า จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี และก็ จังหวัด

พัทลุง รอบๆ ตีนเขา แก่น จันทร์ ยัง เป็นที่ตั้งของ พระ บรม ราชานุสาว รีย์ พระ

บาท สมเด็จพระ พุทธ ยอดฟ้า จุฬา โลก มหาราช รัชกาล ที่ 1 ซึ่ง ชาว จังหวัด

ราชบุรี ได้ พร้อมใจกัน สร้าง ใน ช่องทาง สังสรรค์ รุงรัตนโกสินทร์ 200 และก็

สร้าง เป็นสวนสาธารณะ จักรี อนุสรณ์สถาน อีกด้วย นะคะ เขา แก่น จันทร์ ก็เลย

เป็นสถานที่เที่ยว อีก แห่งที่ สำคัญยิ่ง พวกเรา ก็เลย ไม่สมควรพลาด ที่จะ เยี่ยม

ชม กราบสักการะบุชาพระสี่มุมเมือง อันศักดิ์สิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles