เขาวัง

เขาวังเขาวัง

เขาวัง เป็นสถานที่เที่ยว ที่สำคัญ ของเพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของ เมือง

เพชรบุรี เพราะว่าเมื่อ ไปสู่เมือง เพชรบุรี สิ่งที่กำลังจะได้ มองเห็น เด่น มองเห็น

มา แต่ไกล หมายถึง เขา วัง ซึ่ง มี เจดีย์ และก็ ตึก สีขาว สะอาด เขา วัง เป็น โบราณ

สถาน โบราณคู่ เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ บน ยอดดอยสูง 92 เมตร เดิม เรียก ว่า

เขา สม น หรือ เขา คี รี พระ บาท สมเด็จพระ จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว รัชกาลที่ 4

ทรง เพียงพอ ใจ ที่จะ สร้าง พระราชสำนัก สำห รับเสด็จ แปร พระ ราชฐาน ขึ้น บน

ยอดดอย ที่ นี้ ก็เลย โปรดเกล้าฯ ให้เจ้า พระยาเพชรนิสัย ศรีสวัสดิ์ ปลัด เมือง

เพชรบุรี เป็น หัวหน้าคนงาน ก่อสร้าง กระทั่ง สำเร็จ เป็นระเบียบ เมื่อ ปี พุทธศักราช

2403 ทรง พระราชทาน นาม ว่า นครหลวงคี รี แต่ว่า คนเมือง เพชร เรียก กัน

เคยปากว่า เขาวัง

สิ่ง ที่น่าดึงดูดบนเขาวัง

เขา วัง มี พระที่นั่ง พระ ตำ หนัก วัด และก็กรุ๊ป ตึกต่างๆ มาก จำนวนมาก เป็น

สถาปัตยกรรม ตะวันตก แบบ นิ โอคลาสสิค ผสม สถาปัตยกรรม จีน ตั้งอยู่ บน

ยอดดอย ใหญ่ 3 ยอดร่วมกัน

ยอดดอย ด้าน ทิศตะวันออก รอบๆ ไหล่เขา

เป็นที่ตั้งของ วัด มหา สม ณารา ม อยู่รอบๆ ตีนเขาวัง เดิมชื่อวัดสมณะ หรือ

วัด มหา สม น พระบาทสมเด็จพระ จอม เกล้าเจ้า อยู่ หัว ใช้เป็น ที่ประทับ เมื่อ

ครั้ง ทรง อุปสมบททางเข้า ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles