หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร

หอแก้วมุกดาหาร ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปีufa มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเก้าเหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม

ตัวอาคารแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน

ชั้นที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ 8 ชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ไทยข่า ไทยกะโซ่ ไทยกะเลิง ชาวไทยอีสานไทยย้อไทยแสกไทยกุลา ชาวผู้ไทย

ชั้นที่ 3-5 เป็นส่วนแกนของหอคอย

ชั้นที่ 6 เป็นหอชมทัศนียภาพ 360 องศา มองเห็นวิว360 องศา เห็นแม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวฝั่งลาว เมืองสวันนะเขต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles