วัดปทุมธาราม ชัยนาท

วัดปทุมธาราม ชัยนาทวัดปทุมธาราม ชัยนาท

วัดปทุมธาราม ชัยนาท ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ เดิมชื่อ “วัดหนองบัว” เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำและมีบัวหลวงมากมาย ภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจากอดีตเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปทุมชัยกิจ หรือ หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปทุมธารามเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมทายาทสืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่ศุข ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประดิษฐานเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกะพุทธเจ้า และพระอรหันต์ เพื่อเป็นที่กราบสักการะของคนไทยและคนต่างประเทศที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ด้านหน้าวิหารมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ยิ้มรับผู้มาเยือน   ข้างพระประทานพร เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ สามารถลอดพระอุโบสถแก้เคราะห์ต่อชะตาได้
วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจากอดีตเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตย์อยู่ ณ บุษบกยอดพระเจดีย์ ทางขึ้น 4 ทิศ เป็นบันไดนาค เป็นศิลปะที่สวยงามมาก

เมื่อเข้าไปภายในพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท มีทั้งหมด  3  ชั้นufa โดยแต่ชั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปปั้นพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอ นอกจากนั้นยังมีพระร่วงเลิศฤทธิ์ และพระพุทธวงศ์ 28 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์สีทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles