วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรีสร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวาแด่สมเด็จพระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร(ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบัน)

เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม วัดญาณสังวรารามถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนม พรรษาครบ ๕ รอบ

วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ได้ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมาและทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย

พระอุโบสถ
สร้างดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถคณะรังษีวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลา พระฤกษ์ สร้างเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ufaภายในประดิษฐานพระประธานมีพระนามว่าสมเด็จ พระพุทธญาณนเรศวร์ที่ เศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ

ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่วัดบวรนิเวศวิหารส่วนพระอุโบสถคณะผู้สร้างวัดได้ร่วมใจ กันสร้างเพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles