ระนองโอชา

ระนองโอชาระนองโอชา

ระนองโอชา เริ่มมื้อตอนเช้าเพิ่มพลัง กันที่ “จังหวัดระนอง โอชะ” อิ่ม อร่อย กับ รายการ

อาหาร ติ่มซำ มากมาย ว่า 30 รายการอาหาร พร้อม รายการอาหาร อีกเพี้ยบเลย

ของ ทาง ร้านค้า มีชื่อเสี่ยง ประจำจังหวัด จังหวัดระนอง

อิ่มมื้อรุ่งเช้า กัน แล้ว ท่องเที่ยว กันได้ เริ่ม ที่ “พระราชสำนักรัต นรังสรรค์ ( เลียน

แบบ )” เป็นวังแต่งตั้ง ที่ สร้างขึ้น มา ใหม่ แทน ของ เดิมที่ พังทลายไป นับได้ว่า

เป็น 1 ใน 19 วัง ของ ไทย ที่ มี ประกาศ พระบรมราชโองการ เอาขึ้น เป็น วัง ดู รูป

ปั้น วิธีการทำ เหมือง ดึ บุก เรือน ศาลา ดั้งเดิม แปดเหลี่ยม รวมทั้ง กรุ๊ป ตึก ราช

สำนักรังสฤษฏ์

มา ท่องเที่ยว กัน ต่อ ที่ “บ่อน้ำแร่ สวนสาธารณะ รัก ษะ วาริน” ที่พักผ่อน พักผ่อน

ท่ามกลาง ธรรมชาติ มาน อน แช่น้ำผ่อนคลายไม่ให้เกิดความล้า พร้อมดู

ธรรมชาติรอบกาย ชิลๆ กัน

แช่น้ำ บรรเทา กัน เสร็จ แล้ว ไปพบ ธรรมชาติ ที่ สงบเงียบ ที่ “จังหวัดระนอง แคน

ย่อ น” เป็น สถานที่สำหรับท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อีก จุด หนึ่ง ที่ เหมาะกับ การ

พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยัง ใน รุ่งแจ้งรวมทั้ง ยามเย็น มี พื้นที่ สั่งแวดล้อม ไป ด้วย

เทือกเขา หินขาว และก็ต้นไม้สีเขียวอ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles